Privatlivspolitik

Datapolitik for Ørslev cykelrejser A/S

For English please see below.
För svenska, se nedan.

Dataansvarlig
Dataansvarlig er Ørslev Cykelrejser A/S. Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Beskyttelsen reguleres også af Personoplysninger Act, som erstattes af GDPR, General Data Protection Regulation 25. maj 2018. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger og hvilke rettigheder du har. Hvis du vil kontakte os, skal du gøre det til Ørslev Cykelrejser A/S, Københavnsvej 347, DK-4760 Vordingborg, telefon 55 98 60 04, eller e-post info@orslevrejser.dk.

Hvilke personoplysninger indsamles?
De person­oplysninger, som vil blive behandlet, omfatter, men er ikke begrænset til, navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og pasnummer.

Vi vil endvidere behandle oplysninger, som registreres i forbindelse med bestillinger, f.eks. rejsemål, ønsker om specialkost eller særlige oplysninger fra dig om din helbredstilstand, som er relevante for at gennemføre rejsen/endagsturen.

Personoplysningerne vil blive leveret af dig i forbindelse med bestilling af rejse/endagstur, bestilling af brochure eller nyhedsbrev, telefonisk efter bestilling fra vores forhandlere eller ved at besøge os.

Formålet med behandlingen af personoplysninger
Dine personoplysninger vil blive behandlet, for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig. Disse forpligtelser kan f.eks. bestå i at levere den rejse/endagstur eller de tillægsydelser, som du har bestilt, eller at stille de ydelser og/eller produkter til rådighed, som udbydes eller efterspørges af dig, når du har en personlig konto.

Dine personoplysninger vil også blive behandlet, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til love og forordninger, f.eks. vedrørende sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kommunikation mellem dig og os, f.eks. notater om spørgsmål og klager.

Ud over de ovenfor anførte formål giver du også samtykke til, at dine personoplysninger kan anvendes til nedenstående formål samt danne grundlag for vores markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistik for at kunne give dig bedre rejsetilbud og bedre service.

Hvis du ikke skriftligt har frabedt dig direkte markedsføring, vil vi også anvende dine personoplysninger til at give dig forskellige tilbud om ydelser og/eller produkter. Du kan når som helst ved hver markedsførings­henvendelse framelde sådanne tilbud.

Ved at give oplysninger om din helbredstilstand, accepterer du, at vi behandler disse personlige oplysninger med det formål at give rejsen/endagsturen et indhold, som tager hensyn dertil. Sundhedsdata bruges aldrig til statistik, markedsundersøgelser eller markedsføring.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål. Vi gemmer normalt dine personlige oplysninger i 2 år fra datoen for din sidste tur eller fra kontakt med os generelt. Hvis du har registreret dig for at modtage nyhedsbrev eller tilbud, gemmer vi dine personlige oplysninger, så længe du ønsker at fortsætte med at modtage dette. Du kan når som helst framelde dig via et link i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os.

I nogle tilfælde må vi muligvis opbevare data i længere tid, når det kræves ved lov (fx regnskabsret) eller for eksempel klager.

Hvem behandler personoplysningerne?
Dine personlige oplysninger behandles af vores medarbejdere og af vores systempartnere og administrative servicepartnere med hvem vi har kontrakter om beskyttelse af personoplysninger, personoplysninger kontrakt.

Dine personoplysninger kan også behandles inden for rejsebranchen, som flyselskaber, busselskaber, hoteller og lokale partnere på rejsedestinationen. Kun nødvendige oplysninger gives til enhver tid.

Behandling af personoplysninger i lande uden for EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
Afhængig af hvor dit rejsemål er beliggende, kan dine personoplysninger blive behandlet uden for EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Selv om rejsens endelige destination er inden for EU / EØS, kan f.eks. transportvirksomheder og hoteller være baseret uden for EU / EØS. Kun de oplysninger, der kræves til udførelse af turen og andre tjenester, leveres til partnere.

Når du afgiver personoplysninger til os, giver du samtykke til, at vi behandler personoplysninger uden for EU og EØS og er opmærksom på, at lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred kan være lavere end inden for EU og EØS.

Dine rettigheder til oplysninger om dig
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til at behandle de oplysninger, du har givet os.

Dette betyder, at du også kan anmode om rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger. En sådan anmodning skal sendes skriftligt til os. Dine data korrigeres eller slettes derefter inden for en måned. Hvis du har en nuværende tur, der ikke er afsluttet, eller har en løbende klage eller lignende, slettes dataene inden for en måned efter færdiggørelsen.

Du kan logge ind på Mine bookinger med dit kodeord og e-mail og se personlige oplysninger, vi gemmer om dig og dine rejser. Du kan også rette og opdatere oplysninger. Du kan også kontakte os med anmodning om at få adgang til de registrerede oplysninger, vi har om dig.

Vil du vide mere om GDPR?
www.gdpr.dk

 

Personal data responsibility
Ørslev Cykelrejser has personal data responsibility. The protection of your personal information is important to us. The protection is also governed by the Personal Data Act, which is superseded by the General Data Protection Regulation (DGPR) on May 25, 2018. Below you can read about how we handle your personal data and what rights you have. If you would like to contact us, please do so at Ørslev Cykelrejser, Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg , phone 55 98 60 04 , or email info@orslevrejser.dk.

What personal data is collected
Personal data that will be processed includes, but is not limited to, name, date of birth, gender, address, e-mail address and phone number.

We may also treat requests regarding special diet or special information from you regarding your health condition prior to the trip to be able to fulfill the trip request.

The personal data will be provided by you in connection with the ordering of a trip, ordering of a brochure or newsletter, by telephone through order from our dealers or by visiting us.

Purpose of personal data processing
Your personal information will be processed to fulfill our commitments in ordered travel and supplementary products, and keep you informed of current travel and the like.

Processing of your personal data may also happen to fulfill obligations under laws, regulations and to handle issues and complaints.

In addition to the above purposes, you agree that your personal information may be used for the purposes below and provide support for our market and customer analysis, risk management and statistics to provide you with a better travel offer and better service.

We may also use your personal information to provide different offers of services and/or products from us, unless you have opposed your direct marketing notice. You can unsubscribe at any time, for example, through a link in the newsletter.

By providing information about your health condition, you agree that we process this personal information for the purpose of providing the trip, other service and/or product that you ordered. Health state data is never used for statistics, market research or marketing.

Storage of personal data
We store personal information if it is necessary to meet the above objectives. Normally, we store your personal information in 2 years from your last trip or from contacting us otherwise.

In some cases, we may need to store data for longer periods when required by law (e.g. accounting law) or, for example, complaints.

Who may be processing personal data
Your personal information is processed by our staff and by our collaborators for system services and administrative services, with whom we have contracts for the protection of personal data, personal data assistant agreements.

Your personal data may also be processed within the travel industry, such as airlines, bus companies, hotels and local partners on the travel destination. Only necessary information is provided at any such time.

Processing of personal data in countries outside the EU and EEA
Depending on where your destination is located and which partners you use, your personal data may be processed outside the EU and EEA. Although the destination of a trip is within the EU/EEA, for example, transport companies and hotels may be based outside the EU / EEA. Only the information required for the execution of the trip and other services is provided to partners.

By submitting your personal information to us, you agree that we process personal data outside the EU and the EEA and are aware that privacy data protection may be lower than within the EU and EEA.

Your rights to information about you.
You have the right, at any time, to withdraw your consent to processing the information you have provided to us.

This means that you can also request rectification or deletion of your personal information. Such a request is made in writing to us. Your data will then be corrected or deleted within a month's time. If you have a current trip that is not completed or completed, or has an ongoing complaint or the like, the data will be deleted within one month after completion.

You can log in to My Page with your password and email and see personal information we store about you and your travels. You can also correct and update information. You can also contact us with the request to have access to the registered information we have about you, which we will leave within a month.

Want to know more about the Data Protection Ordinance (GDPR)?
More information on the General Data Protection Regulation (GDPR) is available on the data inspection website.
 
 
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Ørslev Cykelrejser. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på Ørslev Cykelrejser, Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg , telefon 55 98 60 04 , eller e-post info@orslevrejser.dk.

Vilka personuppgifter som samlas in
Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt.
I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES
Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig.
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan med ditt lösenord och e-post logga in på Min Sida och se personuppgifter vi lagrar om dig och dina resor. Du kan där även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?
På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).