Skip to main content
Cykelrejser i Europa

Almindelige bestemmelser for individuelle pakkerejser

1.   Bestilling

Tilmelding kan foretages via internettet, telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse. I alle tilfælde er bestillingen bindende. Rejser på forespørgsel/request betragtes som faste reservationer og er ligeledes bindende.
1.1. Rejsebevis
Efter bestilling vil De få tilsendt et rejsebevis/ faktura samtidig med oplysning om betaling af depositum og restbeløb. Ved bestilling mindre end 30 dage inden afrejsen, skal det fulde beløb omgående sendes til Ørslev Rejser.
Ved modtagelse af Deres rejsebevis, kontroller venligst, at alle oplysninger stemmer overens med de opgivne informationer.

2.   Betaling

Depositum udgør 40 % af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring. Depositum skal være indbetalt senest 14 dage efter bestillingen er modtaget.
Når depositum er betalt, er aftalen om køb af rejsen bindende, og ved indbetalingen bekræfter De at have læst rejsens beskrivelse og godkendt de for rejsen gældende vilkår. 
Restbeløbet skal være bureauet i hænde senest 50 dage inden afrejsen. Ved krydstogter senest 60 dage inden afrejsen.
De modtager ikke bekræftelse på modtaget indbetaling fra Ørslev Rejser. 

3.   Afbestillingsforsikring

På alle rejser kan der tegnes en afbestil- lingsforsikring gennem Europæiske Rejsefor- sikring. Prisen udgør 6% af rejsens pris, dog min. kr. 50,- pr. police. Afbestillingsforsikring kan kun bestilles i forbindelse med køb af rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.

4.   Ansvar

Rejsedeltagere som udebliver ved afrejse, mangler rejsedokumenter, har ugyldigt pas eller evt. manglende vaccinationer, vil ikke få nogen godtgørelse. 
Det er rejsedeltagerens eget ansvar ved flyrejser og krydstogt at sikre sig, at navn på rejsebeviset er i overrensstemmelse med navn i passet, ellers kan De afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne.
Deltagerne er forpligtet til at følge de ordensregler, der gælder på rejsemålet. 
Er De ikke dansk statsborger, er De pligtig til selv at søge oplysninger om de krav, der stilles for Deres lands borgere ved indrejse i det/de pågældende rejselande.
Bemærk at nogle lande kræver, at passet skal have gyldighed 6 måneder efter rejsen er afsluttet. 

5.   Bagageansvar

Fra rejsens begyndelse til rejsens afslutning er opbevaring eller fragt af bagage, cykler eller lignende på rejsedeltagerens eget ansvar. Dette gælder også selvom bagage, cykler eller lignende opbevares eller fragtes i Ørslev Rejsers varetægt.
Således erstattes bortkommet, beskadiget eller stjålet bagage, cykler eller lignende ikke af Ørslev Rejser. Førnævnte erstattes heller ikke, hvis det er bortkommet, beskadiget eller stjålet i Ørslev Rejsers varetægt, da denne opbevaring eller fragt er foretaget på den rejsendes eget ansvar.
Rejsedeltageren skal selv sikre sig, at bagage eller lignende kommer på bussen og bliver taget af bussen.
Det er vigtigt, at rejsedeltageren sikrer sig, at vedkommende har en indbo- og rejseforsikring, der dækker den/de på rejsen medbragte bagage, cykler eller lignende.

6.   Særligt vedr. cykler

Rejsedeltageren bør være opmærksom på, at det langt fra er sikkert, at vedkommendes indboforsikring dækker en beskadiget,
bortkommet eller stjålet cykel. Derfor henleder vi til, at De kontrollerer, at den pågældende cykel med de pågældende hjultommer er behørigt dækket og eventuelt tegner en 
tillægsforsikring.

7.   Særligt vedrørende krydstogter

På krydstogter gælder de vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer uden for Ørslev Rejsers indflydelse. Rejserne er afhængige af vejret. Ekstremt højvande eller lavvande i floder og søer kan betyde ændret rejserute. Ørslev Rejser tager defor det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter m.v. kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan ikke anses som fejl eller mangler, og Ørslev Rejser kan ikke drages til ansvar herfor efter ”Lov om Pakkerejser”.

8.   Sygesikringsbevis

Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det blå sygesikringsbevis til rejser uden for Danmark. Er dette ikke tilfældet, gælder særlige forhold i forbindelse med rejseforsikringer.

9.   Rejsesygeforsikring

Rejsesygesikringen på det gule sundhedskort forsvandt pr.1. august 2014
Lovændringen betyder, at man efter 1. august 2014 ved rejse inden for EU/EØS ikke længere vil være dækket af det gule kort for udgifter til lægehjælp samt lægeordineret medicin, sygehusophold, behandling, operation  og hjemtransport.
Vi anbefaler derfor, at man som minimum tegner en Rejseforsikring Basis, som i alt væsentlighed dækker ovenfornævnte inklusiv hjemtransport. 
Rejseforsikringen kan tegnes for den planlagte rejseperiode, hvor prisen afhænger af rejsedeltagerens alder, antal dage og hvilket land, der rejses til, eller den kan tegnes som en årsrejseforsikring. 
For studiegrupper, firmaer og individuelle er det VIGTIGT at forsikringsforhold er afklaret inden rejsen.

10.   Rejseforsikring

Rejsedeltageren må selv drage omsorg for den forsikringsmæssige beskyttelse, som anses for nødvendig, f.eks. ansvars-, ulykkes- og rejsegodsforsikring m.v. Ørslev Rejser påtager sig intet ansvar for skade på personer eller for bortkommne, stjålne eller beskadigede ejendele eller bagage.

11.   Hvad er inkluderet

Ørslev Rejser accepterer ikke reklamationer over uensartet standard/værelser.
Benyttelse af diverse faciliteter på feriestedet indgår ikke altid i rejsens pris. Se beskrivelsen i programmet. Rejsedeltageren har kun ret til de ydelser, der fremgår af deltagerbeviset.
Evt. ekstraudgifter afregnes direkte med receptionen inden hjemrejsen.

12.  Glemte sager

Der kan rettes henvendelse til Ørslev Rejser vedr. glemte effekter. Dette skal ske senest 14 dage efter hjemkomsten. Ved efterlysning på feriestedet betales et gebyr på kr. 250,-

13.  Afbestillingsregler

Mere end 60 dage før afrejse:
(for krydstogter og flyrejser mere end 90 dage)
- Det indbetalte beløb refunderes med fradrag 
af depositum.
Fra 60 dage og til og med 31 dage før afrejse:
(for krydstogter og flyrejser 90-61 dage)
- 50% af rejsens pris er tabt.
Fra 30 dage og indtil afrejse: 
(for krydstogter og flyrejser fra 60 dage og indtil afrejse)
- Hele rejsens pris er tabt.

14.  Aflysning eller ændring

Ørslev Rejser kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Ørslev Rejser forbeholder sig ret til at annullere rejsen af følgende årsager: Pludseligt opståede katastrofer, pandemier, uroligheder, strejker, krigshandlinger o.lign. samt manglende deltagertilslutning. Driftsforstyrrelser med busser henregnes under »force majeure«.
Tiltag som følge af f.eks Covid-19 hvor danske/udenlandske myndigheder kræver brug af mundbind, temperaturtagning ved afrejser/ankomst og lignende regnes ikke som en ændring.
Hvis en aflysning er nødvendig, modtager De besked senest 20 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om 
tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.
14.1 Pandemi
Såfremt Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder al ikke-nødvendig rejse til transit/destinationslandet eller der er indrejserestriktioner eller karantænekrav over for danske rejsende, gælder følgende: Den hos Ørslev Rejser bestilte ydelse  kan annulleres omkostningsfrit indtil afrejse.

15.   Forbehold

Skulle der mod forventning indtræffe prisstigninger, som betyder ændring i rejsens pris, forbeholder Ørslev Rejser sig ret til, uanset tidspunkt for bestilling og indbetaling af depositum/restbeløb, at ændre rejsens pris, såfremt dette skyldes nye eller forhøjede skatter, afgifter, valutakurser eller andre udefra kommende omstændigheder, som Ørslev Rejser ikke er herre over. Kunder, som vil blive berørt af ovenstående omstændigheder, vil blive underrettet herom senest 20 dage før den planlagte afrejse.
Kunden har ret til at afbestille rejsen, hvis forhøjelsen er over 10% af rejsens pris, og vil få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles 
Ørselv Rejser umiddelbart efter, at De er blevet underrettet om prisforhøjelsen.
Ørslev Rejser kan som arrangør ikke drages til ansvar for evt. ændringer i form af brud
på kontrakter, der er indgået mellem Ørslev Rejser og hotel eller ferielejligheder.
Alle oplysninger og beskrivelser er udarbejdet efter bedste overbevisning, men dog uden ansvar for arrangøren.
Priserne er udregnet efter kurser pr. 15. oktober 2020.

16.   Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes over for Ørslev Rejsers repræsentant på stedet, arrangøren eller Ørslev Rejser, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Rejsedeltageren skal sikre sig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og man evt. senere ønsker at rejse erstatningssag. 
Såfremt reklamationen ikke kan ordnes direkte på feriestedet, kan krav om erstatning kun komme i betragtning ved skriftlig henvendelse. Dette skal ske senest 14 dage efter hjemkomsten. Sker dette ikke mister den rejsende retten til at gøre krav mod Ørslev Rejser gældende.
Uenighed mellem Ørslev Rejser og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet. 
Ethvert krav mod bureauet skal reguleres efter dansk ret. Værneting for søgsmål: Sø- og Handelsretten, København.

Bureauet tager forbehold for trykfejl i katalog, på flyer, sociale medier, nyhedsbreve og på www.orslev-cykelrejser.dk samt eventuelle ændringer.

Klik her for at downloade vores almindelige bestemmelser for individuelle rejsende

Fritekstsøgning